11 ตุลาคม 2023

Time

9:00 am - 11:00 am
แชร์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการวิจัย “โครงการพยากรณ์ล่วงหน้าผลกระทบระยะเวลาสั้นด้านสุขภาพของประชาชนจากความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการวิจัย

“โครงการพยากรณ์ล่วงหน้าผลกระทบระยะเวลาสั้นด้านสุขภาพของประชาชนจากความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน
09.45 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00 – 10.15 น. กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

10.15 – 10.30 น. บรรยายภาพรวมของโครงการวิจัย

โดย ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 – 10.45 น. พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการวิจัย

ถ่ายภาพร่วมกัน

10.45 – 11.00 น. แถลงข่าวร่วมกันและตอบคำถาม
11.00 น. เสร็จพิธีลงนาม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code