18 กันยายน 2023

Time

1:00 pm - 3:30 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนงานการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

กำหนดการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การขับเคลื่อนงานการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน

 13.00 -13.15. น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.20 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13.20 –13.30 น. กล่าววัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลง

โดย : นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย

13.30 – 14.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน

1. กรมอนามัย

2. กรมการแพทย์

3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

5. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

6. สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

7. สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

8. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

9. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

11. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

12. สภาการพยาบาล

13. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

14. มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี

15. กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

14.00-14.30 น. ถ่ายรูปผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
14.30-15.30 น. นักข่าวสัมภาษณ์

 

QR Code :
QR Code