28 เมษายน 2023

Time

9:30 am - 10:15 am
แชร์

พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ”

กำหนดการ

พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ”

ในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 31

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 10.15 น.

ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

09.30 น. ลงทะเบียน
09.45 น. ซักซ้อมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ”
10.15 น. พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ”

– รับชมวีดิทัศน์ “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ”

– อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวรายงาน

– ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ”

– ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชื่นชมและเชิดชูเกียรติ

– ถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code