27 กรกฎาคม 2023

Time

8:00 am - 4:00 pm
แชร์

พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2565

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2565

ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ
09.00 – 11.30 น. – การนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะองค์กรของวิสาหกิจต้นแบบ จำนวน 8 องค์กร

– การนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 2 องค์กร

11.30 – 12.00 น. ชมนิทรรศการวิสาหกิจต้นแบบ
12.00 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
14.00 – 14.15 น. กล่าวรายงาน

โดย นายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

14.15 – 15.00 น. – มอบโล่รางวัลองค์กรต้นแบบ จำนวน 57 แห่ง

– มอบเกียรติบัตรศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง

– มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการนำร่องส่งเสริมสุขภาวะองค์กรตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข จำนวน 5 แห่ง

– มอบเกียรติบัตรให้ผู้แทนคณะทำงาน SHAP Agents จำนวน 20 หน่วยงาน

โดย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

– กล่าวแสดงความยินดี

โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.

– ร่วมถ่ายภาพหมู่

15.00 – 15.15 น. แถลงข่าวผลการดำเนินการโครงการ SHAP

โดย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

15.15 – 16.00 น. ชมนิทรรศการ SHOW&SHARE วิสาหกิจต้นแบบ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code