31 มกราคม 2022

Time

9:00 am - 11:40 am
แชร์

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

กำหนดการพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 11.40 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
09.00 – 09.30 น.     เตรียมความพร้อมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
09.30 – 10.00 น.     ทีมนวัตกร / แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน ทยอยเข้าระบบ Zoom
10.00 – 10.10 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมงาน
แนะนำเข้ากำหนดการภายในงาน
10.10 – 10.20 น.     ชมวิดีทัศน์สรุปภาพรวมการประกวด
10.20 – 10.30 น.     ชม Presentation แนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
10.30 – 10.40 น.     ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ
10.40 – 10.50 น.     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประธานในพิธี ให้โอวาทและมอบรางวัล Prime Minister’Award for Health Promotion Innovation 2021
10.50 – 11.10 น.     ประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021
11.10 – 11.20 น.     รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7
และประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวแสดงความยินดี
11.20 – 11.30 น.     ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและทีมผู้เข้าร่วมประกวด
11.30 – 11.40 น.     พิธีกรกล่าวสรุปและปิดงาน
11.40 น. เป็นต้นไป   สื่อมวลชนสัมภาษณ์ทีมผู้เข้าประกวด
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
QR Code :
QR Code