10 พฤศจิกายน 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022”

กำหนดการ

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล

การประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนทีมประกวด และแขกผู้มีเกียรติ
09.30 – 10.00 น. ·    แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน ทยอยห้องประชุม

·    พิธีกรเริ่มดำเนินรายการ และแจ้งกำหนดการงาน

10.00 น. ประธานเดินทางมาถึงห้องพิธีการ
10.00 – 10.10 น. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสิน Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ
10.10 – 10.20 น. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ

10.20 – 10.30 น. ชมวิดีทัศน์สรุปภาพรวมการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022
10.30 – 10.40 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (หรือผู้แทน) ประธานในพิธี กล่าว แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022
10.40 – 11.20 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022

·    ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

·    ประธานในพิธีรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด  ดังนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 รางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

4) รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และ เกียรติบัตร

2. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) จำนวน 4 รางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

4) รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และ เกียรติบัตร

3. ระดับบุคคลทั่วไป และกลุ่ม Startup จำนวน 4 รางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

4) รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และ เกียรติบัตร

4. ระดับภาคีเครือข่าย สสส. จำนวน 5 รางวัล

โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

11.20 – 11.30 น. ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและทีมผู้เข้าร่วมประกวด
11.30 – 11.40 น. พิธีกรกล่าวสรุปและปิดงาน
11.40 – 12.00 น. ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการของทีมผู้เข้าประกวด
12.00 น. เป็นต้นไป สื่อมวลชนสัมภาษณ์ทีมผู้เข้าประกวด

* กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

QR Code :
QR Code