24 ตุลาคม 2023

Time

1:00 pm - 6:00 pm
แชร์

ประชุมแลกเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 18.00 น.

ณ ห้องประชุม Rainbow 1 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
13.30 – 13.40 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม

โดย เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)หรือผู้แทน

13.40 – 14.00 น. เปิดการประชุม “ทิศทาง นโยบายของกรุงเทพมหานคร ปี 2567 กับงานการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

14.00 – 14.20 น. กระบวนการ Check in ทำความรู้จักและสร้างสัมพันธ์

ดำเนินกระบวนการโดย…ทีมThai Health Academy

14.20 – 14.45 น. – Timeline การดำเนินงาน 3 ปี ที่ผ่านมา 63-66

– ถอดบทเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ข้อค้นพบ ความท้าทาย

– เป้าหมายและตัวชี้วัด ปี 2567 เพื่อกำหนดวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายร่วม

โดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

14.45 – 15.00 น. แลกเปลี่ยนซักถามในประเด็น
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.45 น. สานพลังเสวนาภาคียุทธศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

โดย สสส. สช. สปสช. พอช. สธ.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code