30 สิงหาคม 2022

Time

9:00 am - 1:00 pm
แชร์

ประชุมเสวนา “ไม่มีใครต้องไร้สิทธิ: 2 ปี MOU ประสานความร่วมมือพัฒนาการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพของคนไทยที่ตกหล่นจาก สิทธิสถานะทางทะเบียน”

(ร่าง) กำหนดการ

ประชุมเสวนา “ไม่มีใครต้องไร้สิทธิ: 2 ปี MOU ประสานความร่วมมือ

พัฒนาการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพของคนไทยที่ตกหล่นจาก สิทธิสถานะทางทะเบียน”

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์ A ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

09.00 – 09.30 น.     ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น.     กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์

โดย นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน

ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้านและคนจนเมือง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.30 – 09.45 น.     กล่าวเปิดการประชุมเสวนา “ไม่มีใครต้องไร้สิทธิ: 2 ปี MOU ประสานความร่วมมือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีปัญหาด้านสิทธิสถานะทางทะเบียน”

โดย นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

09.45 – 10.30 น.     “เล่าเรื่อง “คนไทยไร้สิทธิ” : การทำงานและความร่วมมือ สู่การพลิกฟื้นโอกาสของ ชีวิต”

  • คุณวรรณา แก้วชาติ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  • คุณพรเพียร เภาเนือง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • คุณกฤติยาณี ยื่นกระโทก ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน (อสม.)
  • คุณทวี สีมาขันธ์ เครือข่ายคนไทยไร้สิทธิพื้นที่ศรีสะเกษ
  • คุณจันทร์เพ็ญ ทองนำ (กรณีบัตรประชาชนไทย)

10.30 – 11.45 น.     เวทีเสวนา “สะท้อนภาพ 2 ปี “MoU คนไทยไร้สิทธิ”: การประสานความร่วมมือ

เพื่อมุ่งสู่ การยกระดับการเข้าถึงสิทธิสถานะทางทะเบียนและหลักประกันทางสุขภาพในอนาคต”

ผู้ร่วมเสวนา

  • ผศ.ภก.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
  • พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
  • นายแพทย์ดิเรก สุดแดน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  • นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย ประธานคณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่ม คนไทยที่มีปัญหาสถานะ สปสช.
  • นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)
  • คุณสมิตร วอพะพอ ผู้จัดการโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

11.45 – 12.00 น.     กล่าวปิดการประชุมเสวนา “ก้าวต่อไปของความร่วมมือและการทำงาน

เพื่อการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพของคน ไทยไร้สิทธิ”

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code