23 มีนาคม 2023

Time

8:00 am - 12:00 pm
แชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในแรงงานนอกระบบ

(ร่าง) กำหนดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในแรงงานนอกระบบ

วันที่ 23 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
08.45 – 09.00 น. ผู้บริหารกรมควบคุมโรค และผู้บริหาร สสส.

เยี่ยมชมบูธ ผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 7 บูธ

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม

โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับ

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. (อยู่ระหว่างประสาน)

09.30 – 10.30 น. เสวนา “Next Step เพื่อการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ”

โดย

• นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

• ผอ.สำนัก 9 (สสส.)

• ผู้แทนจาก สปสช.

• ผู้แทนจากกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ดำเนินการเสวนา โดย ผู้แทนจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

10.30 – 12.00 น. เสวนา “เสริมพลังสู่ความสำเร็จ ในการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ”

โดย

• ผู้แทนจาก รพ.สต.

• ผู้แทนจาก อบต.

• ผู้แทนจาก อบจ.

• ผู้แทนจาก สสจ.

ผู้ดำเนินการเสวนา โดย รองผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code