01 สิงหาคม 2022

Time

8:30 am - 2:00 pm
แชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กำหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกําธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผ่าน Web Conference
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนการประชุมและทดสอบระบบ Web Conference
09.00 – 09.15 น.     พิธีเปิดการประชุม
ประธานการประชุม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
09.15 – 09.30 น.     สถานการณ์และผลกระทบของการตลาดอาหารและเครื่องดื่มต่อสุขภาพเด็ก (คลิปวีดีโอ)
09.30 – 09.45 น.     มาตรการการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เพื่อปกป้องสุขภาพเด็ก ระดับโลก และประสบการณ์การดําเนินการต่างประเทศ
โดย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย (WHO)
09.45 – 10.00 น.     การพัฒนามาตรการควบคุมการการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศไทย
โดย ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อํานวยการสํานักโภชนาการ กรมอนามัย
10.00 – 12.00 น.     เปิดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็น
เรื่อง การพัฒนามาตรการปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. สรุปประเด็นและพิธีปิดการประชุม
QR Code :
QR Code