07-08 เมษายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ ห้องประชุมเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
แชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”

(ร่าง) กำหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนน
และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”

ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุมเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุม
โดย นางสาวนิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.10 – 10.00 น.   ทบทวนความเข้าใจ ชุดกิจกรรมการจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 – 11.00 น.     1) การประเมินความรอบรู้ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
  2) การจัดทำรายงานข้อมูลอุบัติเหตุของพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิกุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.00-11.30 น.     จัดทำแผนการจัดการความปลอดภัยทางถนน “สงกรานต์ปลอดภัย : ลดเร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยงตาย โดยชุมชนท้องถิ่น”
โดย นางธัญญา แสงอุบล ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น
11.30 – 12.00 น.   สรุปแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.    เวทีเสวนา “ชุมชนท้องถิ่น พร้อมลดเร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยงตาย”มุ่งสู่ตำบลขับขี่ปลอดภัย
(1) การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน
โดย นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
(2) ร่วมมือร่วมใจ บูรณาการความปลอดภัยบนท้องถนน
โดย นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
(3) จิตอาสาร่วมสร้างถนนปลอดภัย ส่งทุกคนกลับบ้าน
โดย นายธวัชชัย เครือบสูงเนิน ทีมจิตอาสาแทนคุณแผ่นดิน เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
(4) บทบาทร่วม ระหว่าง ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.ตำบล ในการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย
14.30 – 14.45 น.    สสส. กับการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
14.45 – 15.00 น.     ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งฐานจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.
15.00 – 15.15 น.    ประกาศนโยบายสาธารณะและมาตรการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
โดย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 118 อปท. (ศปง.16 อปท. และเครือข่าย 102 อปท.)
15.15 – 16.00 น.    ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความปลอดภัยทางถนน
(1) ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ
(2) ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง
(4) ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคใต้
16.00 – 18.00 น.     จัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ และเครือข่าย
18.00 – 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.     กล่าวเปิดการประชุม โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
09.10 – 09.40 น.     การจัดการตำบลขับขี่ปลอดภัย
   โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.40 – 12.30 น.     เครื่องมือสนับสนุนการทำงาน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”
  โดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) และภาคีเครือข่าย
12.30 – 13.00 น.     ภาพรวมการจัดการความปลอดภัยทางถนน
  โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
เลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
13.00 น.                  ปิดการประชุม
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
QR Code :
QR Code