22 กุมภาพันธ์ 2024

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะมุสลิม

กำหนดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะมุสลิม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

09.10 – 09.20 น. กล่าวเปิดการประชุม

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.20 – 09.45 น. ทำความรู้จักเครือข่ายต่างๆ
09.45 – 11.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างเครือข่าย
11.00 – 12.00 น. ออกแบบและแลกเปลี่ยนแผนการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

• นำเสนอแผนการดำเนินงานของเครือข่ายมุสลิม

• นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย

16.30 น. ปิดการประชุม

 

QR Code :
QR Code