20-21 กุมภาพันธ์ 2023

Time

8:00 am - 4:30 pm
แชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่นและขับเคลื่อนชุมชน เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

(ร่าง) กำหนดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่นและขับเคลื่อนชุมชน

เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566

ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
09.00 น. พิธีเปิด โดย

• นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

• นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

• นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย

09.30 น. เปิดตัวนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่นและขับเคลื่อนชุมชน เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน
10.30 น. อภิปราย “รวมพลัง ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่น เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน” โดย

• นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

• นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

• นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย

• ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. อธิปรายการพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนชุมชนในการดูแลสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
16.30 น. ปิดการประชุม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
09.00 น. เดินทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
10.30 น. ห้องปลอดฝุ่นและขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน จังหวัดลำปาง
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางไปสนามบินนานาชาติเชียงใหม่
15.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code