03 กรกฎาคม 2023

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

ประชุมสัมมนา “เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง”

กำหนดการ

ประชุมสัมมนา “เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง”

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพองค์รวมสู่ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องที่และท้องถิ่น

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น. กล่าวต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม

โดย นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้จัดการโครงการ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม

9.15 – 10.45 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนสถาบันแผ่นดินฐานแผ่นดินไทย ”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

10.45 – 11.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง ” โรงเรียนแพทย์กับการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู่การสร้างระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ”

โดย ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง ” โรงพยาบาลชุมชนกับอนาคตระบบสุขภาพของประเทศไทย ”

โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. บอกเล่าเรื่องราวภาพฝัน ” การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งภายใต้การเชื่อมประสานของโรงพยาบาลชุมชน

โดย นายแพทย์ พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ หรือสำนัก 7 .

13.30 – 14.30 น. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัยในระดับชุมชน

โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ

14.30 – 16.00 น. สุนทรียสนทยาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากโรงพยาบาลในโครงการ

ผู้ดำเนินรายการ โดย นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล และแพทย์หญิงดวงดาว ศรียากูล

ผู้สะท้อนและสรุปยอดความคิด โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

16.00 – 16.30 น. พลังแห่งความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โดย กลุ่ม 8 ส. ได้แก่ สธ. สวรส. สสส. สปสช. สรพ. สช. สบช. มสช.

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.00 น. ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ” พัฒนาระบบสุขภาพองค์รวมสู่ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องที่และท้องถิ่น ”

โดย นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล และแพทย์หญิงดวงดาว ศรียากูล สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม

10.00 – 11.00 น. ตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบ ” การจัดการพื้นที่เข้มแข็งผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ”

โดย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

11.00 – 12.00 น. การออกแบบการปลูกและรักษาป่าต้นน้ำ โดยใช้แนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม

โดย คุณสุขกวี ชมบุญ รองผู้จัดการฝ่ายงานสื่อสารการตลาดและกิจกรรมออนไลน์ บริษัท มีวนา จำกัด

12.00 – 12.30 น. สรุปความคิดรวบยอดและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานโครงการ

โดย นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล และแพทย์หญิงดวงดาว ศรียากูล

ปิดประชุม โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code