17 กรกฎาคม 2023

Time

8:00 am - 4:00 pm
แชร์

ประชุมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2566

กำหนดการ

ประชุมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2566

การพนันในสังคมก้าวหน้า : ก้าวให้ทันความท้าทาย

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องดอนเมือง 1-2  โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.20 น. กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.20 – 10.00 น. นำเสนอผลสำรวจ พฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่

โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

10.00 – 10.20 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.20 – 12.00 น. เวทีอภิปราย การพนันถูกกฎหมายในกระแสเสรีนิยม

โดย

• นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี พรรคก้าวไกล

• รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

• นายธนากร คมกฤส มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

• นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

ผู้ผลิตและดำเนินรายการเจาะข่าวเช้านี้ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.20 น. เวทีอภิปราย ตีโจทย์การพนัน : ความท้าทายในทัศนะคนรุ่นใหม่

โดย

• ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่

• นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

• นายโยธิน ทองพะวา โรงเรียนวัดนิคมคีรี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

• น.ส.รัตนาภรณ์ พันธ์พิริยะ  สภาเด็กและเยาวชนฯ จ.ตราด

ดำเนินรายการโดย น.ส.นันทิญา จิตตโสภาวดี

ผู้ดำเนินรายการ สถาวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

14.20 – 14.40 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.00 น. เวทีอภิปราย ดีไซน์วัคซีน : เสริมภูมิเท่าทันพนันที่ตอบโจทย์ความหลากหลาย

โดย

• รศ.ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

• ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์

• น.ส.อุไร โสรเนตร เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน จ.สุรินทร์

• นางวงศ์จันทร์ จันทรยิ้ม มูลนิธิชายหญิงก้าวไกลเพื่อสังคม

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code