11 มีนาคม 2022

Time

8:30 am - 11:00 am
ณ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
แชร์

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) ครั้งที่ 1

กำหนดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) ครั้งที่ 1
The First National Academic Conference on Universal Design: 1st NACUD2022
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom และ Facebook Live
08.30 – 09.00 น.   กล่าวเข้าสู่ประชุมวิชาการฯ
09.00 – 09.30 น.  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “The Core Concept of Universal Design to promote Global Equality”
 แก่นแท้แห่งการออกแบบเพื่อทุกคน และส่งเสริมความเท่าเทียมระดับสากล
โดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (อดีตสมาชิกวุฒิสภาและประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ)
09.30 – 10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Inclusive Environment for Global New Normal”
 สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนสำหรับโลกนวัตปกติ
โดย คุณทาคายะสุ ชิมาดะ (ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด)
10.00 – 10.10 น.   กล่าวรายงาน ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดงานโดย อาจารย์จากเครือข่าย UDC
กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย  นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 และรองประธานกรรมการกำกับทิศทางการจัดปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 10.15 –  10.45 น.   มอบรางวัลบทความดีเด่น
โดย คุณทาคายะสุ ชิมาดะ (ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด)
มอบรางวัลบุคคล/องค์กรต้นแบบ Universal Design presented by TOTO
โดย คุณทาคายะสุ ชิมาดะ (ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด)
10.45 – 11.45 น.    UD Talk หัวข้อ “Inclusive Environment: A New Normal Life” ตามบริบทพื้นที่ทำงาน
โดย บุคคล/องค์กรต้นแบบ UD
1. นางจำเนียร มานะกล้า (สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดตรัง)*
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด จังหวัดตรัง*
3. อาจารย์มานพ ตันสุภายน (ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองตอง)
4. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
5. คุณจีระนันท์ ปีติฤกษ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครรังสิต)
6. เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
7. รศ.ดร.ศิรินาถ ตงศิริ (รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
8. ชมรมเพื่อคนพิการ จังหวัดเลย
9. นายกรกริช พวงมาลี (ผู้ประสานงานชุมชนเลิศสุขสม)
10. กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์
11. คุณกฤษนะ ละไล (ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล)
11.45 – 12.00 น.     แนะนำการแบ่งห้องย่อยนำเสนอผลงานวิชาการช่วงบ่าย
12.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ที่มา :  สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
QR Code :
QR Code