21 มีนาคม 2024

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

กำหนดการ

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

ของเครือข่าย Thai University Network – Health Promotion Network (TUN-HPN)

“Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus”

ในวันที่ 21 มีนาคม 2567

ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 พิธีเปิด

กล่าวรายงาน : รองเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN

กล่าวเปิด :

1. ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

3. ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัย อาเซียน

4. ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการเครือข่าย TUN-HPN

ถ่ายภาพร่วมกัน

09.15 – 10.00 สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นไทย

โดย ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์

โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

10.00 – 10.45 บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีของนิสิต นักศึกษา

โดย ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการเครือข่าย TUN-HPN

10.45 – 11.00 พักเบรก (ในส่วนของห้องนิทรรศการ)
11.00 – 12.00 โครงการสำรวจสถานการณ์สุขภาวะจิตของนิสิต นักศึกษา และการส่งเสริมกลไกการดูแลด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย

โดย ผศ. ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.30 ทานอาหารกลางวัน และเปิดการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “Mental health”
13.30 – 14.30 การบูรณาการ Neurotechnology และ Multimodal lifestyle intervention เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจและประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

โดย ผศ.ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.30 – 15.30 สถานการณ์ “ซึมเศร้า” ของนิสิต-นักศึกษาไทย : ผลการสำรวจภาวะสุขภาพจิต โดยโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

15.30 – 17.00 เวทีเสวนา “สถานการณ์สุขภาพจิตของนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย: ปัญหาและวิธีการ” โดย

• ดร.อรวรรณ ขวัญศรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

• ผศ. ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คุณสุทธิณีย์  ฉัตรยาลักษณ์  CMU Mental Health Center มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ดร.พวงทอง อินใจ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

• ผศ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

QR Code :
QR Code