24 มีนาคม 2022

Time

8:30 am - 4:30 pm
ณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
แชร์

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเล่นเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

กำหนดการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเล่นเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.     กล่าวต้อนรับและบรรยาย
เรื่อง “ผลการดำเนินงานรูปแบบการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”
โดย นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
09.30 – 11.30 น.     การอภิปราย เรื่อง “การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”
ผู้ดำเนินรายการอภิปราย
ดร.วิทยา จันทร์แดง เทศบาลตำบลท่าศาลา
วิทยากรร่วมการอภิปราย
1. นางสาวสุนิสา แสงภู ผู้ปกครองเด็ก
2. นางปิยรัตน์ โลดโดด โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
3. นางสาวสุพรรษา เกษณียบุตร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
4. นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
5. นายกเทศมนตรีตำบลเขางู
11.00 – 12.00 น.     การบรรยาย เรื่อง “ทักษะการคิดเชิงบริหารสร้างได้จากการเล่น”
โดย ผศ.ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.     สาธิต 9 มุมการเล่นอิสระ (Free play)
โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
14.00 – 14.15 น.     ผู้บริหารพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
• กล่าวต้อนรับ โดย นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
• รับชมวิดีทัศน์ “รูปแบบการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”
• พิธีเปิดการประชุม และการบรรยายพิเศษ “พลังแห่งการเล่นสู่พลังแห่งชีวิต”
Power of play to power of life
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
• กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
14.15 – 14.30 น.     พิธีบูรณาการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนรูปแบบการเล่นในเด็กปฐมวัย
1. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
3. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
4. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
14.30 – 14.45 น.     พิธีมอบโล่เกียรติคุณความร่วมมือขับเคลื่อนการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
14.45 – 14.50 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน
14.50 – 15.30 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม
15.30 – 16.30 น.     ฉายวิดีทัศน์ และสาธิต 9 รูปแบบ
การเล่นด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
โดย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 15.00 น.
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
QR Code :
QR Code