10 ตุลาคม 2022

Time

5:00 pm - 8:00 pm
แชร์

งาน “Homeless Day 2022 : คน = คน”

กำหนดการ

งาน “Homeless Day 2022: คน = คน”

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.

ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 

17.00 – 17.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
17.30 – 17.40 น. กล่าวเปิดงาน “Homeless Day 2022: คน = คน”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

17.40 – 18.30 น. การเสวนา “Homeless ไม่ Hopeless: เสียงสะท้อน ความหวัง อนาคต และชีวิตในภาวะไร้บ้าน”

กล่าวต้อนรับ

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

ผู้ร่วมเสวนาหลัก

• คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• คุณสิทธิพล ชูประจง มูลนิธิกระจกเงา

• คุณอัจฉรา สรวารี มูลนิธิอิสรชน

• คุณสมพร หารพรม มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

• คุณณภัทร เสนาะพิณ เครือข่ายคนไร้บ้าน หัวลำโพง

• ตัวแทนคนไร้บ้านจากโครงการจ้างวานข้า

• นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• คุณอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

• คุณธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

• นายแพทย์จักกาย เกษมนานา กลุ่มหมอกระเป๋า

• นายแพทย์อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ดำเนินรายการโดย คุณอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้าน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18.30 – 20.00 น. กิจกรรมบูธ แบ่งเป็น โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และการแสดงดนตรีโดยนักศึกษา

บูธกิจกรรม ประกอบด้วย

·      บูธแบ่งปันอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค

·      บูธให้ความรู้และบริการด้านสวัสดิการ

ดำเนินรายการโดย คุณศิริ นิลพฤกษ์

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code