26 มกราคม 2024

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

งาน “ประชุมวิชาการเน็ตป๊าม้า ครั้งที่ 1” เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งห้องเรียนเน็ตป๊าม้า

กำหนดการ

งาน “ประชุมวิชาการเน็ตป๊าม้า ครั้งที่ 1” เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งห้องเรียนเน็ตป๊าม้า

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องพระเอราวัณ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

08.30 – 08.45 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน “ประชุมวิชาการเน็ตป๊าม้า ครั้งที่ 1” เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งห้องเรียนเน็ตป๊าม้า และนำเสนอผลการจัดตั้งห้องเรียนเน็ตป๊าม้าในปี 2565-2566

โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าโครงการพัฒนาและขยายผลห้องเรียนเน็ตป๊าม้า

08.45 – 09.05 น. นำเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งห้องเรียนเน็ตป๊าม้า

โดย พญ.ขวัญกมล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

09.05 – 10.20 น. เสวนาปัจจัยความสำเร็จในการจัดห้องเรียนเน็ตป๊าม้า

ช่วงที่ 1 “ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งห้องเรียนเน็ตป๊าม้า”

ผู้ร่วมเสวนา

1. คุณกิตปพนธ์ โอภาษี นักพัฒนาชุมชน องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองปัว จ.นครสวรรค์

2. คุณพลาศิณี ศรีสองเมือง ครูพัฒนาชีวิต โรงเรียนเพลินพัฒนา

3. คุณธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

4. คุณกีรติ ลิ่นสืบเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

5. คุณธนาณัติ ผายาว นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่

ผู้ดำเนินรายการ พญ.ทัตติยา วิษณุโยธิน

10.20 – 10.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.35 – 11.50 น. เสวนาปัจจัยความสำเร็จในการจัดห้องเรียนเน็ตป๊าม้า

ช่วงที่ 2 “ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งห้องเรียนเน็ตป๊าม้า”

ผู้ร่วมเสวนา

1. คุณณรงค์ ยิ้มสุด ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทย จ.นครศรีธรรมราช

2. คุณศิรินนท์ ปาลี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี

3. คุณนิตยา ศรีมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น

4. คุณอนุสรณ์ สุขกันตะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5. คุณเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ดำเนินรายการ : คุณเอษรา วสุพันธ์รจิต

11.50 – 12.00 น. พิธีมอบรางวัล “Excellent Net PAMA Facilitator Award (PAMA-FA Award)”
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Workshop “How to Strengthen Parents’ Self-awareness 1”

โดย คุณนรพันธ์ ทองเชื่อม (ครูต้น) นักจิตวิทยา

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 น. Workshop “How to Strengthen Parents’ Self-awareness 2”

โดย ครูนรพันธ์ ทองเชื่อม (ครูต้น) นักจิตวิทยา

15.45 – 16.00 น. สรุปการประชุม ถาม-ตอบ และปิดการประชุม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code