05 มิถุนายน 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

งานเสาวนา “การขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด วาระของประเทศไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

กำหนดการ

งานเสาวนา “การขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด วาระของประเทศไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น B1 อาการรัฐสภา

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวเปิดกิจกรรม

โดย คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …

10.00 – 10.30 น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และรับฟังสรุปการดำเนินงานของ สสส. และภาคีเครือข่าย
10.30 – 12.00  น. เสวนา “การขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด วาระของประเทศไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

– คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …

– คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …

– รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

– คุณบัณรส บัวคลี่ ประธานยุทธศาสตร์สภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.)

ดำเนินรายการโดย ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทางทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และรองประธานสภาลมหายใจกรุงเทพมหานคร

 

QR Code :
QR Code