26 เมษายน 2023

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

งานเสวนา “สร้าง ทำ สุข” งานเสวนาที่ชวนทุกคนมาร่วมค้นหา สร้าง ลงมือทำ สุขในมิติต่างๆ

กำหนดการ

งานเสวนา “สร้าง ทำ สุข”

งานเสวนาที่ชวนทุกคนมาร่วมค้นหา สร้าง ลงมือทำ สุขในมิติต่างๆ

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

08.30 – 09.10 น. ลงทะเบียน
09.10 – 09.20 น. กล่าวต้อนรับ โดย

ดร. สิริพันธุ์ กระแสร์แสน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.20 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย

ศ.ดร.นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.30-11.30 น. เสวนา มิติที่ 1 สื่อ สร้าง ทำ สุข โดย

– รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (วิทยากร)

– นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต เจ้าของ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวช (วิทยากร)

คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. (ผู้ดำเนินรายการ)

11.30-12.00 น. แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น/ เตรียมพร้อมสู่การเสวนาภาคบ่าย โดย

– ศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

12.00-13.00 น. ดนตรี บรรเลง เสียงเพลง สร้างสมดุลความสุขในชีวิต และความผ่อนคลายด้วยดนตรีและทำนองที่คุณชื่นชอบบรรเลงความสุข กับ คุณจอห์น วินเทจ
13.00-14.30 น.

 

 

 

 

 

 

14.30-15.00 น.

เสวนา มิติที่ 2 สร้าง ทำ สุข กับสังคมผู้สูงวัยในเมืองใหญ่ โดย

– รศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (วิทยากร)

– คุณวีรพร นิติประภา

ดับเบิลซีไรต์หญิงคนแรก เจ้าของงาน นวนิยายเรื่อง ‘ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต’ (วิทยากร)

– คุณประสาน อิงคนันท์

กรรมการ ผู้จัดการ บริษัทบุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด ผู้ก่อตั้งเพจ มนุษย์ต่างวัย (ผู้ดำเนินรายการ)

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ เตรียมพร้อมสู่การเสวนา มิติที่ 3 โดย

– ศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

13.00-14.30 น. เสวนา มิติที่ 3 สร้าง ทำ สุข กับการออกแบบอาคารสาธารณะไทย เพื่อทุกคน โดย

– คุณอรรณพ กิ่งขจี

นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (วิทยากร)

– คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร

Design Director  ativich/studio (วิทยากร)

– ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี

คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ดำเนินรายการ)

16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/กล่าวปิดงาน โดย

– ศ. ดร. นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

QR Code :
QR Code