31 ตุลาคม 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

งานเสวนา “การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย และฐานข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม”

กำหนดการ

งานเสวนา “การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย

และฐานข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม”

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

รับชมช่องทางออนไลน์ที่เพจ สสส.และ สกสว.

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.20 น. กล่าวเปิดงาน โดย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.

09.20-10.20 น. เสวนาช่วงที่ 1 แนวทางการใช้ข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร โดย

1) ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการ สสส.

2) นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

3) นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

4) ผศ. ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สกสว.

10.20 – 10.50 น. เสวนาช่วงที่ 2
กรณีศึกษา : การใช้ข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม 

กรณีศึกษาที่ 1 การขับเคลื่อนงานวิจัยและระบบข้อมูลสู่ชุมชน โดย

1) รศ. ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

2) นางสาวภาวดี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

3) รศ. ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน.
ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

10.50 – 11.20 น. กรณีศึกษาที่ 2 การขับเคลื่อนเชิงประเด็นความปลอดภัยทางถนน โดย

1) นางนงนุช ตันติธรรม รองผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2) นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

11.20 – 11.50 น. กรณีศึกษาที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดย

1) นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

2) นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารโปรแกรมวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

11.50 – 12.00 น. กล่าวสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการเสวนา
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส.
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

QR Code :
QR Code