13 มิถุนายน 2022
แชร์

งานเสวนา “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน การขยายผล และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ถอดบทเรียนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และกองทุน สสส.”

กำหนดการ
งานเสวนา “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน การขยายผล และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ถอดบทเรียนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และกองทุน สสส.”
ภายใต้โครงการ “การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนากลยุทธ์
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของ สกสว.”
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร SM Tower
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่าน Facebook Page สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน FB5
09.00 – 09.15 น.  กล่าวเปิดงาน โดย • รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.
                                                               • ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.15 – 09.30 น.   นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
                                และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ ดำเนินการระหว่างภาครัฐและเอกชนของ สกสว. โดย • รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
                                ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน
• ผศ.ดร. คมน์ พันธรักษ์
                                หัวหน้าโครงการฯ
09.30 – 10.15 น.   บรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน สสส. และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” โดย
• ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส.
10.15 – 11.45 น.    เสวนาโต๊ะกลม “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม จากภาคนโยบายสู่การบริหารจัดการทุน การขยายผล
                               และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ถอดบทเรียนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และกองทุน สสส.” โดย
• ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
• รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain)
• ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม
                               สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)
• รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
                              รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ปฏิบัติงานบริหารด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
• คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.
• นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สสส.
11.45 – 12.00 น.   สรุปความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ และขยายผลสู่การปฏิบัติ โดย
                               • รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน
• ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส.
• ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์ หัวหน้าโครงการฯ
ถาม-ตอบ กล่าวสรุปผลลัพธ์ที่ได้ กล่าวปิดงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
QR Code :
QR Code