27 มกราคม 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

งานเสวนาและแถลงข่าว “ผู้สูงอายุ (จะ) อยู่อย่างไรในยุคเฟคนิวส์”

กำหนดการ

งานเสวนาและแถลงข่าว “ผู้สูงอายุ (จะ) อยู่อย่างไรในยุคเฟคนิวส์”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา ตั้งแต่ 9.00 -12.00 น.

ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok

08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.45 น. เสวนาแลกเปลี่ยน “ทิศทางการขับเคลื่อนงานรู้เท่าทันสื่อผู้สูงอายุไทยอย่างยั่งยืน” ระหว่างทีมจากศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์ฯ ร่วมกับ

1) กรมกิจการผู้สูงอายุ

2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3) พื้นที่นำร่องในการขยายผลงาน

– โรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ

– โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา

– โรงเรียนผู้สูงอายุเชียงรากน้อย

– รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย

4) ทำมาปัน

5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. แถลงข่าว : ผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทยและเกมออนไลน์เพื่อฝึก

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ โดย

– รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

– รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และ

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

ดำเนินรายการโดย คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์

12.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน จบการแถลงข่าว

เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน

พิธีกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code