17 พฤษภาคม 2024

Time

4:00 pm - 6:00 pm
แชร์

งานเปิดเทศกาล ปลูกสุขเฟส (Plook Sook Fest)

(ร่าง) กำหนดการ

งานเปิดเทศกาล ปลูกสุขเฟส (Plook Sook Fest) 

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00-18.00 น.

ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ย่านเมืองเก่าสงขลา

16.00-16.30 น. ลงทะเบียน
16.30-17.00 น. เสวนาหัวข้อ “ที่มา เทศกาลปลูกสุขเฟส (Plook Sook Fest)”

โดย

• สำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด

17.00 – 17.30 น. เสวนา “ทิศทางและความคาดหนังในอนาคตเมืองสงขลาสร้างสรรค์”

โดย

• สำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด

• ตัวแทนภาคีเมืองเก่าสงขลา

17.30 – 18.00 น. เดินชมเทศกาลปลูกสุขเฟส (Plook Sook Fest)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code