26 พฤศจิกายน 2022

Time

3:30 pm - 6:30 pm
แชร์

งานเปิดตัวโครงการ “Rayong Healthy Learning City”

กำหนดการ

งานเปิดตัวโครงการ “Rayong Healthy Learning City”

โครงการวางผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่

โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 – 18.30 น.

ณ จังหวัดระยอง

15.30 -16.00 กล่าวต้อนรับ/วัตถุประสงค์การจัดงาน โดยสถาบันอาศรมศิลป์

กล่าวเปิดงานโดย

– ดร.สาธิต ปิตุเตชะ (รมช.สาธารณสุข)

– คุณปิยะ ปิตุเตชะ (นายกอบจ.ระยอง)

16.00 – 16.20 การแสดงเปิดงานจากชุมชน
16.20 – 16.35 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะ (MOU) กับหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย
16.35 – 16.45 นำชมนิทรรศการและตลาดสินค้าชุมชน
16.45 – 18.30 การแสดงจากชุมชน

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code