12 กุมภาพันธ์ 2022

Time

9:00 am - 12:00 am
ณ ณ ห้องอิเมจิน โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดหัวหิน
แชร์

งานสัมมนาและแถลงข่าว Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 partner with Nagoya Women’s Marathon

กำหนดการงานสัมมนาและแถลงข่าว
Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 partner with Nagoya Women’s Marathon
และ การแข่งขัน Hun Hin Color Splash Run 2022

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอิเมจิน โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดหัวหิน
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน รับของที่ระลึก
09.00 – 09.05 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนาเข้าสู่การสัมมนา
09.05 – 09.35 น.     สัมมนา หัวข้อที่ 1 บทบาทของ สสส.ในการสร้างเสริมสุขภาวะ
ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทุกกลุ่มประชากร
โดยดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
09.35 – 10.05 น.     สัมมนา หัวข้อที่ 2 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมงานวิ่งของผู้หญิง
ในมุมมองคุณหมอและนักวิ่งโดย (คุณหมอนักวิ่ง (TBC))
10.05 – 10.20 น.     สัมมนา หัวข้อที่ 3 บทบาทผู้หญิงในการขับเคลื่อนสังคม
ผ่านสนามวิ่งผู้หญิงมาตรฐาน (+เรื่องคู่มือการวิ่งผู้หญิง)
โดย. (อ.แนน (ทีม อ.จันทร) (TBC)
10.20 – 10.35 น.     สัมมนา หัวข้อที่ 4 การบูรณาการงานกิจกรรมทางกาย ออกกาลังกาย กีฬา
ที่แสดงออกถึงความเท่าเทียม จะสร้างโอกาสความมั่นใจให้ผู้หญิง ในสถานการณ์โควิด
โดย (อ.มนทกานติ์ จุฬา TBC)
10.35 – 10.50 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 10.55 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับสู่งานแถลงข่าว และนาเข้าชม VDO Presentation
10.55 – 11.00 น.     ชม VDO Presentation “Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 partner
with Nagoya Women’s Marathon”
11.00 – 11.20 น.     แขกผู้มีเกียรติกล่าว
• ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวความสาคัญของงานต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของทางจังหวัด และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมแข่งขันสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองหัวหิน
• นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวความพร้อมของพื้นที่จัดงาน และความปลอดภัยของการจัดงาน
• ผู้อานวยการ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวถึงความสาคัญของการสนับสนุนการจัดงาน
• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเรื่องการสนับสนุนและส่เสริมกิจกรรมทางกาย ของ สสส.
• คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ ผู้อานวยการจัดการแข่งขัน (RACE DIRECTOR) กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดการแข่งขัน
11.20 – 12.00 น.     พิธีกรเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนและพันธมิตร
ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวทีหลัก
12.00 น.                 เสร็จสิ้นพิธีการแถลงข่าว
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code