15 ธันวาคม 2023

Time

8:30 am - 3:00 pm
แชร์

งานสัมมนาเปิดตัวชุดสื่อกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันจากกัญชาผสมอาหาร และ Gamification สร้างภูมิคุ้มกันจาก เหล้า บุหรี่ การพนัน สำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษา

กำหนดการ

งานสัมมนาเปิดตัวชุดสื่อกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันจากกัญชาผสมอาหาร

และ Gamification สร้างภูมิคุ้มกันจาก เหล้า บุหรี่ การพนัน สำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

08.30 – 08.35 น. เปิดภาพยนตร์ Animation ของ Gamification
08.35 – 08.45 น. กล่าวรายงานโครงการ
08.45 – 08.55 น. ประธานกล่าวเปิดงาน

โดย นายพิทยา จินาวัฒน์ กรรมการบริหารแผน คณะที่  1 สสส.

08.55 – 09.15 น. แนะนำกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงผ่านระบบ Gamification

โดย คุณภาณุ จิระคุณ

09.15 – 10.00 น. นำเสนอโครงการ ผลการทดลองนำร่องการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงจากกัญชาผสมอาหาร และผ่านเกมในระบบ Gamification

โดย ดร.อัญญมณี บุญซื่อ หัวหน้าโครงการ

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 10.30 น. ภาพยนต์สั้นสร้างภูมิคุ้มกันจากกัญชาผสมอาหาร: My Hero
10.30 – 11.00 น. เสวนามุมมองของคนรุ่นใหม่ในการจัดทำสื่อเพื่อสอนเด็กจากภัยจากกัญชาผสมอาหาร

• อาจารย์ศรัทธา แสงทอน อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• นายปรมัตถ์ พรหมตุ๊ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ผู้กำกับภาพยนตร์สั้น My Hero)

• นายปภังกร โกศล นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์สั้น My Hero)

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก

11.00 – 11.15 น. ดร.อัญญมณี บุญซื่อ และพลเอก เทอดศักดิ์ ดำขำ  มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อโครงการ

• นายพิทยา จินาวัฒน์ กรรมการบริหารแผน คณะที่  1 สสส.

• คณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

• Mr.Tomoaki Goto  ประธานบริษัทไทยนิชิ อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการ

• Mr.Yoshikazu Morino ประธานบริษัทเจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

เครือข่ายของโครงการ

• Mr.Yoshitaka  Hashiwada ประธานบริษัทเจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด เครือข่ายของโครงการ

• ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย)

• พท.ภ.ดร.บัญชา สุวรรณธาดา ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโครงการพัฒนาการแพทย์ไทยร่วมสมัย มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ผู้ให้คำแนะนำเรื่องภัยจากกัญชาสำหรับใส่ในเล่มคู่มือ

ถ่ายรูปร่วมกัน

11.10 – 11.15 น. แนะนำกิจกรรมและชุดสื่อกิกรรม

โดย นายบัณฑิษฐ์ พันสิริ และคุณชมพูนุช ตั้งพินิจการ

11.15 – 11.45 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมวันที่ 1: เฟรมรูปบอกความเสี่ยงและแผนที่ชุมชน

วิทยากรหลัก นางสาวหทัยพรรณ ชูกร

ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวนุชธิดา เนียรศิร

11.45 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.15 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมวันที่ 2: เกมแก้ปัญหากัญชาใน Mat Book

วิทยากรหลัก นายบัณฑิษฐ์ พันศิริ

ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวมณีรัตน์ จุ่งมิตร

13.15 – 13.45 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมวันที่ 3: ภาพยนตร์สั้นรณรงค์ภัยจากกัญชาผสมอาหาร: My Hero

วิทยากรหลัก นายธัญยธรณ์ วาศิฏฐิภาคย์

ผู้ช่วยวิทยากร  นายประสิทธิ์ ประสพสุข

13.45 – 14.15 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมวันที่ 4: การ์ดเกมใจแลกใจ

วิทยากรหลัก นางสาวจันทรัสม์ จันทร์ทิพรัตน์

ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวเนตรชนก กาฬภักดี

14.15 – 14.45 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมวันที่ 5: สร้างเมืองปลอดภัย

วิทยากรหลัก นางสาวชมพูนุช ตั้งพินิจการ

ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวจุฑามาศ วัฒนศรี

14.45 – 15.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบของที่ระลึกของโครงการให้กับผู้เข้าร่วมงาน

นายบัณฑิษฐ์ พันสิริ และคุณชมพูนุช ตั้งพินิจการ

 

QR Code :
QR Code