24 พฤศจิกายน 2022

Time

8:00 am - 4:00 pm
แชร์

งานมหกรรมและพิธีมอบรางวัล “พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2”

กำหนดการ

จัดงานมหกรรมและพิธีมอบรางวัล “พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 08.45 น. มอบเกียรติบัตรบูธและเยี่ยมชม

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

08.45 – 09.20 น. พร้อมกันในห้องประชุม ชมการแสดงเปิดงาน
09.20 – 09.40 น. พิธีเปิดงาน มหกรรมและพิธีมอบรางวัล “พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2”

โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กล่าวรายงาน

โดย นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

09.40 – 11.30 น. พิธีมอบรางวัล “พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2 ” จำนวน 13 รางวัล

– รางวัลอำเภอสุขใจ 3 รางวัล

มอบโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

– รางวัลฟันเฟือง พชอ. 3 รางวัล

มอบโดย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

– รางวัลโครงการคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ 3 รางวัล

มอบโดย นายกฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

– รางวัลนวัตกรรมอำนวยสุข 3 รางวัล

มอบโดย นายชาญเชาน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม

– รางวัล พชอ.หยัดยืน 1 รางวัล

มอบโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

11.30 – 12.00 น. ปัจฉิมกถา คุณภาพชีวิตวิถีใหม่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมห้องย่อยที่ 1

เสวนาหัวข้อ “จุดเริ่มต้น ผ่านวิกฤต สู่ความหยัดยืน”

โดย

– นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

– นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

– นายนเรศ สงเคราะห์สุข นักวิชาการนักพัฒนาชุมชน

– นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน

ผู้ดำเนินการเสวนา นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

กิจกรรมห้องย่อยที่ 2
เสวนาหัวข้อ “พลังคน พชอ.พลังร่วม สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่”

โดย

– นายณัฐวุฒิ เพ็ชร์พรหมศร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

– นายอนัน โกณสันเทียะ สาธารณสุขอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

– พระครูนิปุนพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

– นายสะการียา สาหลี เลขานุการ พชต.จิตอาสาอำเภอเทพา

ผู้ดำเนินการเสวนา นายสุขสันต์ กมลสันติโรจน์

 

QR Code :
QR Code