27 พฤศจิกายน 2023

Time

9:00 am - 4:00 pm
แชร์

งานประชุมวิชาการ “การพัฒนาการบริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศ และเพศหลากหลายในประเทศไทย”

กำหนดการ

งานประชุมวิชาการ “การพัฒนาการบริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศ และเพศหลากหลายในประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม Mandarin C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงานการประชุม

โดย ผศ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ

กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.ชาติวุฒิ วังวล สสส.

09.15 – 10.15 น. เสวนา : มองโลก มองไทย ไปกับการดูแลสุขภาพบุคคลข้ามเพศ และเพศหลากหลาย

โดย

• นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล (Moderator)

• นพ.สุกิจ วรธำรง

• ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร

• คุณกฤติมา สมิทธิ์พล

• คุณณชเล บุญญาภิสมภาร

10.15 – 10.30 น. พัก
10.30 – 11.00 น. What’s the Update in WPATH Standard of Care 8

โดย ผศ.นพ.สิระ กอไพศาล

11.00 – 12.00 น. เสวนา “ประสบการณ์การจัดบริการสุขภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศ และเพศหลายหลายใน 4 ภูมิภาค” โดย

• ผศ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ดร.พญ.ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ผศ.นพ.เจน โสธรวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• อ.พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. ร่างข้อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการบริบาลเพื่อการยืนยันเพศสภาพ (Gender-Affirming Care)

โดย นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล

13.30 – 14.30 น. Advance Treatment in Gender Affirming Care โดย

• ผศ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ

• อ.พญ.งามเฉิด สิตภาหุล

• รศ.พญ.อรวี ฉันทกานันท์

14.30 – 14.45 น. พัก
14.45 – 16.00 น. ทิศทางการพัฒนาการบริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศ และเพศหลากหลายในประเทศไทย และการผลักดันเชิงนโยบาย โดย

• นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ตัวแทนจาก พรรคการเมือง

• รศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข/สปสช.

• ผศ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ ตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพ

• คุณรตี แต้สมบัติ ตัวแทนจากเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

• คุณอาทิตยา อาษา ตัวแทนจากคาคสังคม (กลุ่มเสริมพลังทรานส์)

Moderator โดย คุณณชเล บุญญาภิสมภาร

16.00 น. กล่าวปิดงานประชุม

โดย ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร

 

QR Code :
QR Code