15 กันยายน 2023

Time

9:00 am - 5:00 pm
แชร์

ค่ายพัฒนาศักยภาพ (Innovation Camp) Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

กำหนดการ

ค่ายพัฒนาศักยภาพ (Innovation Camp)

Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

15  กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เวลา กิจกรรมนักเรียน/ นักศึกษา กิจกรรมครูที่ปรึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566

09.00 – 09.30 น. ห้องประชุม Cattleya

พิธีเปิดและแนะนำการประกวด Innovation Camp

09.30 – 10.00 น. Ice Breaking
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น. [Innovation Framework]

เข้าใจกรอบความหมายของนวัตกรรม

ห้องประชุม Orchid 2

1. ตั้งเป้าหมายร่วมกับครู

2. Coach – Active Listening

3. STEAM4INNOVATOR Framework

(แจกใบงาน)

11.00 – 12.00 น. [STEAM4INNOVATOR Framework]

เข้าใจนิยามและภาพรวมกระบวนการ 4 ขั้นตอน พัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Lotus
13.00 – 13.30 น. ห้องประชุม Cattleya

Ice Breaking

13.30 – 14.30 น. S4I LAB – Stage 1 [INSIGHTS รู้ลึก รู้จริง]

แนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. S4I LAB – Stage 1 [INSIGHTS รู้ลึก รู้จริง]

ทักษะการ ฟัง ทวน ถาม ฝึกกระบวนการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย มองเห็นโจทย์ปัญหาที่เข้าแก้ไขได้ [Empathize / User / Stakeholder]

16.30 – 17.00 น. Reflecting & Clustering Session

สะท้อนบทเรียน ตกตะกอนความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก หรือสิ่งที่ได้จากการเรียนตลอดทั้งวันกับทีมกระบวนกร

Reflecting & Clustering Session

สะท้อนบทเรียน ตกตะกอนความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก หรือสิ่งที่ได้จากการเรียนตลอดทั้งวันกับทีมกระบวนกร

* กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้

QR Code :
QR Code