24 กุมภาพันธ์ 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ Location Name
แชร์

ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

กำหนดการ
ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป
การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียนเข้างานเพื่อตรวจ ATK (หรือแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
รับเอกสารประกอบการประชุม
09.00 – 09.20 น.     กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
09.20 – 10.00 น.     นำเสนอรายงาน “สถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2564”
โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
10.00 – 10.20 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง
10.20 – 12.00 น.     เวทีอภิปราย “อนาคตอุตสาหกรรมบ่อนการพนัน หลังวิกฤติโควิด-19”
ร่วมอภิปรายโดย
• รศ.วิทยากร  เชียงกูล นักวิชาการอิสระ
• ดร.อาร์ม  ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ดร.ณัฐกร  วิทิตานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
• นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
12.00 – 13.00 น.     พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.20 น.     เวทีอภิปราย ‘สื่อใหม่’ . . . ตัวแปรเปลี่ยนโลกการพนัน ?
ร่วมอภิปรายโดย
• นายธาม  เชื้อสถาปนศิริ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
• ดร.สุริยัน  บุญแท้ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ
• นายสิรวิชญ์ อ่อนเกตุพล นักลงทุนดาวรุ่งในตลาดบิทคอยน์
• น้องเอ  นามสมมุติ
ดำเนินรายการโดย  นายนฤบดี  จันทรส  เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม
14.20 – 14.40 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.00 น.     เวทีอภิปราย “รับมือการพนัน ในฐานะปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ”
ร่วมอภิปรายโดย
• พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาสธารณสุข **รอยืนยัน**
• นางนงนุช  แย้มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
ดำเนินรายการโดย  นายธนากร  คมกฤส  ผู้อำนวยการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code