21 กันยายน 2022

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย”

กำหนดการ

กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี

“หยุด ก่อนทางม้าลาย”

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน และเชิญชมนิทรรศการ
10.30 – 11.15 น. กิจกรรมช่วงที่ 1 ห้องรัตนโกสินทร์

–  พิธีเปิดงาน พร้อมรับชมวิดีทัศน์

–  กล่าวต้อนรับ โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

–  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน  โดย ท่านทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

–  กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรม บทบาท หน้าที่ และนโยบายของกระทรวง

ในฐานะหน่วยงานหลักของภาคีเครือข่าย โดย

1. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

2. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

4. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน

–  ประธานในพิธี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงาน

ถ่ายภาพร่วมกัน

–  นำเสนอความพร้อมของพื้นที่  (ผู้แทนจากพื้นที่ทำกิจกรรมคู่ขนานกับส่วนกลาง ใน

กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ) นำเสนอผ่านระบบออนไลน์

–  พิธีมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลาย ให้แก่โรงเรียน 12 แห่ง/เขต กทม. โดยผู้บริหาร

1. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

5. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน

6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

8. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

9. ผู้แทน กรมการขนส่งทางบก

10. ผู้แทน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11. ผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

12. เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

11.15 – 11.30 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมช่วงที่ 2 หน้าลานศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ปล่อยขบวนรถรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้หยุดรถตรงทางม้าลาย พร้อมติดสื่อรณรงค์

 

 

 

 

ที่มา :สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code