24 สิงหาคม 2022

Time

1:30 pm - 3:30 pm
แชร์

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 7

กำหนดการ 

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 7

ตอน คมนาคมขนส่งไทยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กระทรวงคมนาคม
สสส. และภาคีเครือข่าย

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

ณ กรมขนส่งทางบก

13.30 – 14.00 น.     ลงทะเบียน

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่าย

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางถึงบริเวณงาน

14.00 – 14.10 น.     การแสดง ประกอบเพลง “ขับขี่ปลอดภัย”

14.10 – 14.30 น.     กล่าวต้อนรับ

โดย นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวเปิดกิจกรรม

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

กล่าวรายงานความก้าวหน้า “การดำเนินงานป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ด้านคน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย”

โดย ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

– ยื่นข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงคมนาคม ประเด็น การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ด้านคน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และภาคีเครือข่าย

– ประธานคณะกรรมการและผู้แทนมอบสื่อรณรงค์ ให้ภาคีเครือข่าย

14.30 – 15.15 น.     กิจกรรมขบวนรถณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้หยุดรถตรงทางม้าลาย

ประธานในพิธีร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน

คณะกรรมการฯ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกผู้ขับชี่รถให้หยุดรถตรงทางม้าลายขับขี่ปลอดภัยร่วมลดอุบัติเหตุ

(ณ บริเวณทางม้าลายในกรมขนส่งทางบก)

15.15 – 15.30 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการฯและเจ้าภาพร่วมเห็นว่าเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code