21 ตุลาคม 2022

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 9

กำหนดการ 

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 9

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กระทรวงคมนาคม

สสส. และภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

09.30 – 10.00 น. –  ลงทะเบียน

–  คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่าย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางถึงบริเวณงาน

10.00 – 10.50 น. – กล่าวต้อนรับ

โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

– กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 

โดย น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

–  กล่าวเปิดกิจกรรม

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

– กล่าวรายงานความก้าวหน้า 

 “การดำเนินงานป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ด้านคน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย”

โดย แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

– กล่าวถึงการดำเนินงานการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

โดย Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

– กล่าวถึงการร่วมมือเพื่อร่วมกันรณรงค์การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์

– ยื่นข้อเสนอต่อ กรมควบคุมโรค ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น การป้องกันแก้ไข  

อุบัติเหตุทางถนน ด้าน คน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และภาคีเครือข่าย

10.50 – 11.00 น. – ประธานคณะกรรมการและผู้แทนมอบสื่อรณรงค์ ให้กับอธิบดีกรมควบคุมโรค

– เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

11.00 – 11.30 น. –  กิจกรรมขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้หยุดรถตรงทางม้าลาย

–  ประธานในพิธีร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมการฯ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ทางม้าลายปลอดภัย ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกผู้ขับชี่รถให้หยุดรถตรงทางม้าลายขับขี่ปลอดภัยร่วมลดอุบัติเหตุ

– กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ขอทางม้าลายที่ปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยซ้อนท้ายจักรยานยนต์” พร้อมกับชมธนาคารหมวกนิรภัย และตู้อบฆ่าเชื้อหมวกนิรภัย ณ บริเวณกรมควบคุมโรค และแจกสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณจุดที่จัดตลาดนัดเชื่อมไปกรมอนามัย

11.30 – 12.00 น. –  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

–   เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกรรมการฯและเจ้าภาพร่วมเห็นว่าเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code