10 มกราคม 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

กิจกรรม รัฐสภาไทย…สานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนน

กำหนดการกิจกรรม

“รัฐสภาไทย…สานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนน”

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567   09.00 – 12.00 น.

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. รับชมวีดีทัศน์ “สานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนน”
09.10 น. กล่าวรายงาน สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน และการบรรลุเป้าหมายการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

09.20 น. กล่าวปาฐกถา บทบาทของรัฐสภาในการผลักดันนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

โดย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2

09.40 น. การสนับสนุนบทบาทของรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดย ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย

09.50 น. การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย วุฒิสมาชิก และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและ ความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

10.05 น. การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

โดย นายนิกร จำนง ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10.20 น. ร่วมแสดงพลัง “รัฐสภาไทย…สานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนน”
10.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
10.40 น. ท่านรองประธานสภาฯ ร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมภาคีเครือข่าย
11.10 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code