14 กุมภาพันธ์ 2024

Time

12:30 pm - 3:30 pm
แชร์

กิจกรรมโครงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน

กำหนดการ

โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น

กิจกรรม: โครงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น. พิธีเปิดการอบรม

โดย ผศ.ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

13.30 – 15.30 น. รับฟังการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาระบบการคิด มุมมอง ทัศนะคติเกี่ยวกับสุขภาพ”

โดย  นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

QR Code :
QR Code