10 มกราคม 2024

Time

9:00 am - 1:30 pm
แชร์

กิจกรรมแสดงพลังเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กำหนดการ

กิจกรรมแสดงพลังเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่  10 มกราคม 2567

ห้องฟีโอนี่ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ  หลักสี่ กรุงเทพฯ

9.00-09.30 น. เตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วม เช็คอินเข้าสู่กระบวนการ
9.30-10.40 น. กิจกรรม World café ระดมสมอง “ผู้ใหญ่จะทำอะไรให้เด็ก” ตามธีมคำขวัญวันเด็กปี 2567
ของนายกรัฐมนตรี-มองโลกกว้าง

-คิดสร้างสรรค์

-เคารพความแตกต่าง

-ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

10.40 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 น. เสวนา “ผู้ใหญ่จะทำอะไรให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ตามธีมคำขวัญวันเด็กปี 2567 ของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานเข้าร่วมเสวนา  ประกอบด้วย
1) สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.

2) กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พม.)

3) กองคุ้มครองเด็ก และเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (พม.)

4) กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวปวีณา จันทร์เดช ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

12.00 – 13.00 น แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ จัดกิจกรรมรูปแบบออนไซต์เท่านั้น

QR Code :
QR Code