07-08 กุมภาพันธ์ 2024

Time

10:00 am - 2:00 pm
แชร์

กิจกรรมลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง

 

กำหนดการ

กิจกรรมลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง

เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2567

ณ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
11.00 – 11.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้บริหาร อบต. รพ.สต. อสม. ชุมชนคลองยาง

มอบถุงอวน เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะทดแทนถังขยะพลาสติกแก่ชุมชนในตำบลคลองยาง

11.30 – 11.45 น. เดินทางจาก บ้านคลองยาง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา ไปยัง ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา
11.45 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.00 น. ประชุมติดตามและพัฒนาการขับเคลื่อนปฏิญญาลันตา

• กล่าวต้อนรับ

โดย นายอำเภอเกาะลันตา

• นำเสนอการดำเนินงานปฏิญญาลันตา

โดย ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะลันตา, นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์, นายชาญชัย หยังดี มูลนิธิอันดามัน

• อปท.กับการขับเคลื่อนปฏิญญาลันตา

โดย ผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่เกาะลันตา

• ภาคการท่องเที่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิญญาลันตา

โดย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา

ดำเนินรายการโดย นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ มูลนิธิอันดามัน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 11.00 น. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติตรวจวัดชายหาดด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดรูปตัดชายหาดและบันทึกผลลงระบบ ติดตามชายหาด BMON
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

QR Code :
QR Code