09 กุมภาพันธ์ 2024

Time

9:00 am - 4:30 pm
แชร์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 1 โครงการจ้างบริหารจัดการโครงการขยายผลงานนวัตกรรมของ สสส.

กำหนดการ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 1

โครงการจ้างบริหารจัดการโครงการขยายผลงานนวัตกรรมของ สสส.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ณ Thai Health Academy – ห้อง Happy / Healthy

09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1
09.15 – 10.30 น. Ice-Breaking และ Overview Design Thinking
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.00 น. กิจกรรม Empathize ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
14.30 – 14.45 น. พัก
14.45 – 15.45 น. กิจกรรม Define ระบุประเด็นปัญหาที่จะแก้ไข
15.45 – 16.30 น. สรุปกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code