20 มีนาคม 2024

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

กิจกรรมประชุมบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(ร่าง) กำหนดการ

งานกิจกรรมประชุมบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 มีนาคม 2567

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 114 โรงเรียน
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น

• กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

โดย ผศ.ดร นิอร สิริมงคลเลิศกุล ที่ปรึกษาโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น

• กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาฝุ่นขนาดเล็กที่ส่งผลต่อสุขภาพ

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• กล่าวเปิดตัวโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• เยี่ยมชมนิทรรศการ 7 โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับรางวัล

10.00 – 10.30 น. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องฝุ่นในโรงเรียน

โดย ผศ.ดร นิอร สิริมงคลเลิศกุล

10.30 – 11.00 น. การนำเสนอการถอดบทเรียน โดยคณะครูที่ทำงาน
11.00 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 115 โรงเรียน
13.30 – 14.00 น. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องฝุ่นในโรงเรียน

โดย ผศ.ดร นิอร สิริมงคลเลิศกุล

14.00 – 15.00 น. การนำเสนอการถอดบทเรียน โดยคณะครูที่ทำงาน
15.00 – 16.30 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code