01 ธันวาคม 2023

Time

1:00 pm - 4:30 pm
แชร์

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย หัวข้อ “พก ซื้อ ใช้” อุปสรรคการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2566

(ร่าง) กำหนดการ

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย

หัวข้อ “พก ซื้อ ใช้” อุปสรรคการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สสส. และ facebook live เพจไอโนเสว และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.45 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม

โดย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

13.45 – 13.50 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

โดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

13.50 – 14.10 น. กล่าวปาฐกถาเรื่อง “พลังแห่งการสื่อสารเพื่อลดผลกระทบการติดเชื้อ HIV ในเด็กและเยาวชน” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2566

โดย รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา คณะกรรมการบริหารแผนคณะ 2 สสส.

14.10 – 15.30 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “พก ซื้อ ใช้” อุปสรรคการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน

วิทยกรเสวนา ได้แก่

1. ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

2. นายกรกฎ ดวงผาสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

3. นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา หัวหน้าศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663

4. นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

5. คุณณชา อบอุ่น คณะทำงานเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (MovED)

6. คุณนอท สัณหณัฐ ทิราชีพ เจ้าของเพจ “บ้านกูเอง”

ดำเนินรายการโดย นายกัมพล เหล่าอารีรัตน์

15.30 – 15.40 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับวิทยากร
15.40 – 16.20 น. มอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเด็กและเยาวชนให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข

2. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

16.20 – 16.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และเสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code