10 กุมภาพันธ์ 2022

Time

9:00 am - 12:00 am
ณ ณ อาคาร SM Tower และย่านอารีย์
แชร์

กำหนดการ แผนที่เดินดินถิ่นอารีย์ Ari Geo-Social Mapping

กำหนดการ แผนที่เดินดินถิ่นอารีย์ Ari Geo-Social Mapping

กำหนดการ แผนที่เดินดินถิ่นอารีย์ Ari Geo-Social Mapping

กำหนดการ
แผนที่เดินดินถิ่นอารีย์ Ari Geo-Social Mapping
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร SM Tower และย่านอารีย์
09.00 – 09.10 น.     Check in พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
แบ่งกลุ่ม
09.10 – 09.40 น.     • บรรยายวิธีการทำแผนที่เดินดิน
• แต่ละกลุ่มเลือกโจทย์ ประเด็นที่กลุ่มสนใจ/แจกแผนที่กายภาพ
• อธิบายกระบวนการ
09.40 – 11.00 น.     • แต่ละกลุ่มออกไปวาดแผนที่และรวบรวมเนื้อหาตามที่กลุ่มเลือก
• เดินตามแผนที่กายภาพที่กำหนดขอบเขต โดยเมื่อจบการเดินดินแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องได้
1. แผนที่เดินดินที่วาดด้วยมือ
2. เรื่องเล่าจากบทสัมภาษณ์ผู้คนระหว่างทางตามใจที่กลุ่มเลือก
11.00 – 11.30 น.     • แต่ละกลุ่มกลับมาพบกันที่ห้องระชุมอีกครั้งเพื่อนำเสนอแผนที่เดินดิน
และประเด็นของกลุ่มตนเอง
• นำแผนที่เดินดินของแต่ละกลุ่มมารวมกันเป็นแผนที่ใหญ่
11.30 – 12.00 น.     • เปิดเวทีให้แต่ละคนสะท้อนการเรียนรู้
• สรุปปิดงาน เดินดินถิ่นอารีย์
ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
QR Code :
QR Code