14 กุมภาพันธ์ 2022

Time

10:30 am - 12:00 am
ณ ณ บริเวณลานเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
แชร์

กำหนดการ เปิดโครงการลานมีสุข ณ คุ้งสำเภา

กำหนดการ
เปิดโครงการลานมีสุข ณ คุ้งสำเภา
ภายใต้โครงการลานสุขภาพใกล้บ้าน
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ บริเวณลานเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
10.30 น.     ลงทะเบียน
10.45 น.     รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา ผู้จัดการโครงการ “ลานมีสุข”
กล่าวรายงาน
10.50 น.     นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กล่าวถึง วัตถุประสงค์และกระบวนการดำเนินงานของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.55 น.     ปลัดอำเภอ รักษาราชการเเทนนายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานพิธี
พร้อมกล่าวเปิดโครงการ “ลานมีสุข”และทาสีร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติ
11.10 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน
11.30 น.     ร่วมเดินชม “พื้นที่ดำเนินการ” จำนวน 2 จุด
1.ลานเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู
2.ลานหน้าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
12.00 น.     แขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกิจกรรมในพื้นที่ และร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการออกแบบลานสุขภาพในพื้นที่ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code