03-04 เมษายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ ทต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
แชร์

การศึกษาดูงานระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

กำหนดการ
การศึกษาดูงานระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2565
ณ ทต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
09.00 – 09.09 น.     วีดิทัศน์ “ระบบการดูแลผู้สูงอายุ”
09.09 – 09.20 น.     กล่าวต้อนรับและแนะนำบริบทการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
   โดยชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
   โดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
09.20 – 09.35 น.     ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการศึกษาดูงาน โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
09.35 – 09.50 น.     สสส. กับการสนับสนุนกลไกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยขุมชนท้องถิ่น
   โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
09.50 – 10.10 น.     นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  โดย ชุมชนท้องถิ่นตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  โดย นายวิชัย อินต๊ะโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
10.10 – 12.00 น.     เรียนรู้รูปธรรมงาน กิจกรรม และบริการ ที่ตอบสนองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
                                ในพื้นที่ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ***
1. นวัตกรรมตามนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2. สรุปบทเรียนและเรื่องเด่นการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ ด้วย 5อ.5ก.
3. บทบาท อปท. รพ.สต. ท้องที่ องค์กรชุมชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
4. รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและปัจจัยเงื่อนไขสำคัญเป็นต้น
โดย ผู้นำชุมชนและพนักงานของเทศบาลตำบลสองแคว
12.00 – 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.     ร่วมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ และ ปรึกษาหารือแนวทางการนำนโยบาย
สู่การสร้างปฏิบัติการและพัฒนางานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนและบทบาทหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ***
ดำเนินรายการโดย 
ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง
ร่วมอภิปรายโดย
– นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
– นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
– นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
– นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3
– ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 และ คณะที่ 3 และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
– ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
– ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
– นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
– รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
08.30-09.00 น.     เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถึง โรงเรียนฮอมสุข ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
                                 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.  กล่าวต้อนรับแนะนำบริบททางสังคม วัฒนธรรมและระบบการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
พื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
09.15 – 09.35 น.    นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน และการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดยชุมชนท้องถิ่นตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
09.35 – 12.30 น.   เรียนรู้รูปธรรมงาน กิจกรรม และบริการที่ตอบสนองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1. นวัตกรรมตามนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2. สรุปบทเรียนและเรื่องเด่นการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ ด้วย 5อ.5ก.
3. บทบาท อปท. รพ.สต. ท้องที่ องค์กรชุมชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
4. รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและปัจจัยเงื่อนไขสำคัญเป็นต้น
โดย ผู้นำชุมชนและพนักงานท้องถิ่นของตำบลดอนแก้ว
12.30 – 14.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 16.00 น.   ร่วมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ และ ปรึกษาหารือแนวทางการนำนโยบาย
สู่การสร้างปฏิบัติการและพัฒนางานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนและบทบาทหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมอภิปรายโดย
– นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
– นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
– นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
– นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3
– ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 และ คณะที่ 3 และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
– ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
– ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
– นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
– รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
QR Code :
QR Code