23 กุมภาพันธ์ 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm
ณ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
แชร์

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กำหนดการ
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
13.00 – 13.30 น.     ลงทะเบียนเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงาน
13.30 – 13.40 น.     กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์
ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
13.40 – 14.00 น.     ความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14.00 – 14.20 น.     ทิศทางความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
14.20 – 14.30 น.     พิธีลงนาม MOU “ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย”
14.30 น.                  รับประทานอาหารว่าง
ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)
QR Code :
QR Code