08 มิถุนายน 2022

Time

1:30 pm - 3:30 pm
ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
แชร์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กำหนดการ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
13.30 – 14.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/ ลงทะเบียนสื่อมวลชน
14.00 – 14.05 น.     กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย พิธีกรดำเนินงาน
14.05 – 14.20 น.     ความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร
ผู้ช่วยจัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14.20 – 14.35 น.     ความท้าทายทางด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในปัจจุบัน
และทิศทางของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealthAcademy)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
14.35 – 14.50 น.     ทิศทางความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
และศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.51 – 15.00 น.     พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.01 – 15.05 น.     พิธีมอบของที่ระลึก
15.06 – 15.15 น.     ถ่ายภาพ / สัมภาษณ์เพิ่มเติมโดยสื่อมวลชน
15.15 น.                   รับประทานอาหารว่าง
QR Code :
QR Code