25 มกราคม 2024

Time

9:20 am - 4:30 pm
แชร์

การฝึกอบรมการจัดการจัดโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนจากการเผาไหม้ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(ร่าง) กำหนดการ

การฝึกอบรมการจัดการจัดโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนจากการเผาไหม้

ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(Transboundary Haze Management – Myammar and Thailand)

วันที่ 25 มกราคม 2567

ณ สำนักงานเขตคลองสามวา และชุมชนอาสาพัฒนา เขตคลองสามวา กทม.

09.20 น. ลงทะเบียน
09.30 น. • กล่าวต้อนรับ

โดย นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• บรรยายเรื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศกับผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• บรรยายเรื่อง การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

• บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนงานวิชาการกับการลดการเผาภาคเกษตร

โดย รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศวอ.)

• บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางจาก สำนักงานเขตคลองสามวา ไปยัง ชุมชนอาสาพัฒนา
13.30 น. เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับเครื่องยนต์ต้นกำลังพลังชีวมวล
14.30 น. บรรยายสรุป ถ่ายรูปร่วมกัน
16.30 น. • กล่าวต้อนรับคณะ

โดย นายยอดยิ่ง ศุภศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

• กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดน

โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• กล่าวความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดน และกล่าวขอบคุณ

โดย คุณกัญชลี นาวิกภูมิ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย

• กล่าวความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดน และกล่าวขอบคุณ

โดย Mr. Aye Naing Director Taungyi, Shan State หัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

หมายเหตุ กำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code