08-10 พฤศจิกายน 2023

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

การประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

กำหนดการ

การประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

(20th INHPF Annual Meeting 2023)

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566

ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด (ห้องประชุม 201)

• การแสดงพิเศษ “ก้าวต่อไปของเครือข่าย INHPF”

• วิดีทัศน์แนะนำเครือข่าย INHPF

• กล่าวต้อนรรับและเปิดการประชุม

1. กล่าวรายงาน โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

2. กล่าวต้อนรับ โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

3. กล่าวเปิดการประชุม โดย Dr.Sandro Demaio ประธานเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ

• ถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 10.30 น. ให้สัมภาษณ์ และพักเบรก
10.30 – 12.00 น. (ห้องประชุม 201)

Plenary 1. หัวข้อ “การขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพมุ่งสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม” (“Health Promotion Innovations towards Equitable Well-being”)

• ปาฐกถาพิเศษ : “23 ปี ของการเดินทางของเครือข่าย INHPF ที่ยังคงมุ่งหน้าต่อไป” (The Journey of INHPF : 23 Years and Counting”)

โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และที่ปรึกษาเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (INHPF Advisor)

• “ทิศทางและมุมมองระดับโลกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21” (“A Global View of Health Promotion in the 21st Century”)

โดย Dr. Rüdiger Krech, Director, Health Promotion, Division of Universal Health Coverage and Healthier Populations, WHO Headquarters, Geneva, Switzerland

• เวทีเสวนา (Panel Discussion): “การขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพมุ่งสู่สุข ภาวะที่เป็นธรรม” (“Health Promotion Innovations towards Equitable Well- being”)

Chair by Dr. Sandro Demaio ผู้จัดการกองทุนฯ VicHealth และ ประธานเครือข่าย กองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (INHPF Chair)

ผู้ร่วมอภิปราย แบ่งปันมุมมองและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ:

–  นวัตกรรมที่สำคัญของแต่ละกองทุนฯ

–  บทบาทของแต่ละกองทุนฯ ในการส่งเสริมสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม

–  Q&A

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. (ห้อง 201)

เวทีคู่ขนาน 1.1 (Parallel Session 1.1) การเป็นหุ้นส่วนที่เสริมพลัง/ความร่วมมือ ข้ามภาคส่วนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Synergistic Partnership / Multisectoral Collaboration in Health Promotion)

(ห้อง 206)

เวทีคู่ขนาน 1.2 (Parallel Session 1.2) นวัตกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงที่ ส าคัญของโรคไม่ติดต่อ (Innovations to Addressing Major Risks of NCDs)

14.45 – 15.15 น. พักเบรก
15.15 – 17.00 น. (ห้อง 413)

เวทีคู่ขนาน 2.1 (Parallel Session 2.1) การตลาดเพื่อสังคมและพลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพ (Social Marketing and Power of Young Generation for Health Promotion)

(ห้อง 201)

เวทีคู่ขนาน 2.2 (Parallel Session 2.2) ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง: การสร้างวัฒนธรรม แห่งความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม (Leaving No One Behind: Building Cultures of Equity and Inclusivity)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
09.00 – 10.30 น. (ห้องประชุม 201)

Plenary 2. หัวข้อ “ก้าวต่อไปของเครือข่าย INHPF” (The Next Step of INHPF)

• ปาฐกถานำ : “ทศวรรษหน้าของ INHPF: ความท้าทายและโอกาสที่สำคัญ” (“The Next Decade of INHPF: Key Challenges and Opportunities”)

โดย Dr. Sandro Demaio ผู้จัดการกองทุนฯ VicHealth และประธานเครือข่าย INHPF

• เวทีเสวนา (Panel Discussion): “วิธีการจัดการกับความท้าทายที่สำคัญและใช้ ประโยชน์จากโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง” (“How to tackle key challenges and capitalize on opportunities to advance health promotion in a dynamic world”)

Chair : ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก. สสส. ผู้ร่วมอภิปราย แบ่งปันมุมมองและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ :

– ความท้าทายและโอกาสที่ส าคัญของแต่ละกองทุนสร้างเสริมสุขภาพในทศวรรษหน้า และทิศทางการก้าวเดินของแต่ละกองทุน

– การสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ในการจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

10.30 – 11.00 น. พักเบรก
11.00 – 12.00 น. พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย INHPF และ การประกาศปฏิญญา กรุงเทพฯ (INHPF MOU Signing and Bangkok Declaration Ceremony)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. (ห้อง 326)

• การประชุมผู้นำเครือข่ายกองทุนสร้างเสริม สุขภาพนานาชาติ (INHPF CEO Meeting)

• กิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนสร้างเสริม สุขภาพนานาชาติ (Officers Networking Session)

กำหนดการ

ศึกษาดูงานในพื้นที่ สามพรานโมเดล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ณ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

09.00 – 10.00 น. ออกเดินทาง
10.10 – 10.20 น. กล่าวต้อนรับ และแนะนำสามพรานโมเดล
10.20 – 11.00 น. เยี่ยมชมปฐมออร์แกนิกวิลเลจ
11.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะครบวงจร “สามพรานโมเดล”, สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA), และ TOCA Platform
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เดินทางกลับ

กำหนดการ

ศึกษาดูงานในพื้นที่สร้างเสริมวิถีสุขภาวะคนเมือง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ณ Healthy Station สถานีรถไฟฟ้า MRT ลุมพินี และ พื้นที่สุขภาวะ สวนเบญจกิติ

09.30 – 09.35 น. (ห้องประชุม 302)

กล่าวต้อนรับ

นำเสนอที่มา และแนวคิดโครงการ MRT Healthy Station

10.00 – 11.00 น. เยี่ยมชมสื่อรณรงค์ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี

– อุโมงค์ปอด

– ลุมพินีคาเฟ่

11.00 – 11.30 น. เดินทางไปดูงานที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
11.30 – 12.25 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.25 – 12.30 น. (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

กล่าวแนะนำ กระบวนการ

12.30 – 12.35 น. กล่าวต้อนรับ นำเสนอที่มา และแนวคิดงาน “พื้นที่สุขภาวะ” สสส.
12.35 – 12.50 น. Walkable City สุขภาวะ เมืองเดินได้ เดินดี
12.50 – 13.05 น. นำเสนอที่มา พื้นที่สุขภาวะ มุมมองพื้นที่สาธารณขนาดใหญ่เพื่อทุกคน
13.05 – 13.20 น. นำเสนอสวนป่าเบญจกิติ
13.20 – 13.40 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่สุขภาวะกับนโยบายระดับเมือง ร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย
13.40 – 14.20 น. เดินดูงานสวนเบญจกิติ

 

QR Code :
QR Code